Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

 

Rekrutacja do projektu „Laboratorium zmysłów”, realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzona będzie cyklicznie.

Szczegółowe terminy rekrutacji w poszczególnych edycjach oraz miejsce przyjmowania dokumentów będą publikowane na bieżąco w zakładce wybranego warsztatu oraz w aktualnościach.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

[DO PROCESU REKRUTACJI]

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie dostarczają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

a) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

b) Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia (jeśli dotyczy)

c) Klauzulę informacyjną (załącznik nr 2)

d)  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w projekcie (dotyczy osób niepełnoletnich – załącznik nr 3)

[DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE WSPÓLNIE Z DZIAŁEM ROZWOJU]

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia PO zakwalifikowaniu się do projektu i otrzymaniu pozytywnej Decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu do projektu ):

a) Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 4)

b) Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 5)

c) Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 6)

d) Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia (oświadczenie)