O projekcie

O Projekcie „Laboratorium zmysłów”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. „Laboratorium Zmysłów”.

Cel projektu
Celem projektu jest  realizacja działań w ramach tzw. Trzeciej Misji Uniwersytetu na rzecz aktywacji społecznej mieszkańców rewitalizowanego podobszaru Kazimierz Stare Miasto w Krakowie, jak również rozwijanie kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Projekt zakłada realizację 20 unikatowych form warsztatów:
1. Akademia Artystyczna_KULTurowa RZECZYwistość-warsztaty plastyczne dla dzieci
2. Akademia Artystyczna – warsztaty projektowe dla dzieci
3. Akademia Artystyczna – Zrób sobie ekslibris warsztaty projektowania graficznego i podstaw obsługi programów do kreacji graficznej (CorelDraw, Photoshop/Gimp)
4. Akademia Artystyczna- Zaprojektuj własną markę
5. Mała Akademia Sztuki – Warsztaty twórcze dla dzieci
6. Akademia Projektowania Graficznego
7. Letnia Akademia Artystyczna na krakowskim Kazimierzu
8. Akademia Artystyczna – przyjazna przestrzeń
9. Akademia Artystyczna- Kazimierz wokół linii i pięciolinii
10. Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne
11. Ginące zawody – drugie życie przedmiotu
12. Ginące Zawody – Szlakiem ceramiki
13. Ginące zawody – ETNOZABAWKI – Projektowanie konceptualnych zabawek z drewna
14. Ginące Zawody – Linoryt
15. Ginące Zawody – Domowe kosmetyki
16. Ginące Zawody – Warsztaty introligatorskie: szycie japońskie i mizuhiki
17. Ginące Zawody – Mały elektronik
18. LETNIA AKADEMIA FILMOWA | KAZ_4K
19. Budowanie tożsamości miejsca- CYFROWY KAZIMIERZ | KAZ_LAB
20. Budowanie tożsamości miejsca – KAZIMIERZ OCZAMI MIESZKAŃCÓW

Realizacja powyższych zajęć w sposób istotny przyczyni się do podniesienia kompetencji osób w nich uczestniczących, w tym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy oraz społeczeństwa . Ponadto działania projektowe pozwolą na rozbudowanie u uczestników ciekawości poznawczej, będą inspiracją do twórczego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań, propagowania kultury innowacyjności  oraz integracji lokalnej społeczności.

Warsztaty przewidziano zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych i osób starszych. Wsparcie otrzyma łącznie 1680 uczestników projektu.

Okres realizacji
01 września 2019 r. – 31.10.2023 r.

Wartość projektu
1 105 474,66 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 072 310,42 zł.